KẾ HOACH KHAI GIANG 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI TRƯỜNG TH & THCS MAI LẠP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-TH&THCSML Mai Lạp, ngày 24 tháng 08 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018 Căn…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia